22/11/2011

Training: Quantum GIS Course Bil.3/2011


Latihan: Kursus Quantum GIS Bil.3/2011

Satu kursus Quantum GIS diadakan sekali lagi di Jabatan kami. Kali ini, kami ingin mencuba mengadakannya di bawah pada Makmal IT tetapi ruang tersebut sedang diguna buat sementara oleh pelayan-pelayan sehingga hujung tahun. Kali ini, seramai 6 peserta menghadiri kursus tetapi 4 yang telah mendaftar tidak dapat hadir atas sebab masing-masing :

En. Khairul Azlan Ramli - Bhg. Perundangan & Kawal Selia Perancangan
Pn. Norhayati Abu Bakar -  Bhg. Penyelidekan & Pembangunan
Pn. Che Zaulina Hj. Che Lan -  Bhg. Penyelidekan & Pembangunan
En. Nor Hadzmi Mohd. Nor - Unit Penyelaras Projek
En. Mohd. Yusof Ruslan - Bhg. Perancangan Wilayah
Pn. Natasha Shafiee - Pejabat Projek Zon Utara

Pandangan setelah menghadiri kursus:

Norhayati:

QGIS memudahkan kerja-kerja dalam penyediaan Ran. Pemajuan. Ia sangat mesra pengguna dan menjimatkan masa dan kos dalam pencapaian data raster.


Natasha:
 1. Percuma
 2. Memudahkan ketika peringkat analisis
 3. Mesra pengguna - pengguna akon yang senang/mudah
 4. Jimat masa bekerja
 5. Sumber data seperti  atau dalam Google Earth mudah/senang dicapai
Nor Hadzmi

Mesra pengguna

Yusuf:

Sesiapa sahaja boleh menggunakan QGIS - lebih mudah dari MapInfo dan ArcGIS, mesra pengguna dan percuma

Khairul Azlan:
 1. Mudah berbanding penggunaan Mapinfo walaupun hasil yang sama
 2. Banyak modul Open Source yang memudahkan untuk mendapatkan maklumat
Zauliha:
 1. Senang/Mudah
 2. Interesting - banyak maklumat boleh dapat
 3. Banyak menjimatkan masa
 4. Paling penting percuma, tidak terikat pada lesen
Training: Quantum GIS Course Bil.3/2011

Another course on Quantum GIS was held again at our department. We wanted to give it a try downstairs at the IT lab but it was taken up by the temporary relocation of servers until the end of the year. This time, 6 people attended but 4 whom registered could not make it :

En. Khairul Azlan Ramli - Legal and Planning Monitoring Division
Pn. Norhayati Abu Bakar -  Research & Development Division
Pn. Che Zaulina Hj. Che Lan -  Research & Development Division
En. Nor Hadzmi Mohd. Nor - Project Coordination Unit
En. Mohd. Yusof Ruslan - Regional Planning Division
Pn. Natasha Shafiee - Northern Project Office

Opinion after attending course:

Norhayati:

QGIS make the preparation of Local Plans easy. It is very user-friendly, saves time and cost in the preparation of raster data.


Natasha:
 1. Free
 2. Easy at the analysis stage
 3. User-friendly - icons are use to use
 4. Saves time
 5. Data source such as from Google Earth is easy to retrieve
Nor Hadzmi

User-friendly

Yusuf:

Anyone can use QGIS - much easier than MapInfo dan ArcGIS, user-friendly and free

Khairul Azlan:
 1. Easier compared to Mapinfo eventhough both outputs are the same
 2. Many Open Source modules make it easy to retrieve information
Zauliha:
 1. Easy to use
 2. Interesting - much information can be obtained
 3. Save much time
 4. Most importantly free, not tied to licence

No comments:

Post a Comment